AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 moeten zorgverleners e.d. voldoen aan genoemde verordening. In mijn praktijk is daaraan gevolg gegeven. Dit betekent samengevat het volgende.

Algemeen
In mijn praktijk Aider (alternatieve- en energetische therapie) heb ik een informatieplicht ingevolge de AVG bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Toepassing
Ik (Adri Blonk) verzamel in mijn praktijk als verantwoordelijke uw (medische) persoonsgegevens en leg deze vast in uw dossier. Verwerking: gebeurt overeenkomstig de AVG en overige wet- en regelgeving. Voor het leveren van goede zorg is het noodzakelijk dat ik uw (medische) relevante gegevens verwerk. Gebruik van uw gegevens voor andere dan genoemde doeleinden kan alleen als u tevoren toestemming geeft. Relevante persoonsgegevens (m.b.t. Aider) zijn: naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummers en gezondheidsgegevens. Voor verwerking: is uw ondubbelzinnige toestemming vereist en t.a.v. gegevens aangaande gezondheid uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw rechten zijn: inzage en afschriften van door Aider verwerkte persoonsgegevens. Meent u dat deze gegevens niet of niet langer volledig zijn kunt u bezwaar maken tegen de verwerking, verzoeken om deze aan te passen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen, dan wel verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken en/of over te (laten) dragen aan een derde. Binnen 4 weken wordt u schriftelijk geïnformeerd t.a.v. uw verzoek.

Bewaren persoonsgegevens: niet langer dan noodzakelijk voor doeleinden van verwerking, tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn geldt. Beveiliging persoonsgegevens: Aider heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of elke andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden opgeborgen in een afgesloten kast en ruimte. Voor vragen: over privacy kunt u bij mij terecht. Klachten omtrent verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij mij indienen en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.